Thuốc vần L

Thuốc Lactase – Thông tin chuyên ngành

Cách phát âm (LAK cấp) Các hình thức liều lượng thông tin tá dược được trình bày khi có sẵn (giới hạn, đặc biệt đối với thuốc generic); tham khảo ý kiến ghi nhãn sản phẩm cụ thể. [DSC] = sản phẩm Discontinued Capsule, miệng: Lactrase: 250 mg [DSC] Tablet,…
Open